Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN – BRANDING YOUR SOUL B.V.

 

1.     Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Opdrachtnemer: Branding your Soul B.V. (ifthen)

Opdrachtgever: De wederpartij van opdrachtnemer

Opdracht: De in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden die door de opdrachtnemer verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden.

Offerte: De in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten alsmede aanbiedingen.

Overeenkomst: Alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

 

2.     Algemeen

a.     Branding your Soul B.V.  (KvK 81622341) handelt tevens onder de naam:

-       Ifthen

-       ifthen corporate branding

-       ifthen interior branding

-       ifthen branding your soul

-       Het Event

Hierna nader te noemen ‘Ifthen’.

b.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Ifthen en een Opdrachtgever waarop Ifthen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

c.      De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Ifthen, voor de uitvoering waarvan door Ifthen derden dienen te worden betrokken.

d.     Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Ifthen en haar directie.

e.     De toepasselijkheid van eventuele inkoop-­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

f.      Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

g.     Ifthen en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

h.     Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

i.       Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

j.       Indien Ifthen niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Ifthen in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

3.     Offertes en aanbiedingen

a.     Alle offertes en aanbiedingen van Ifthen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

b.     Ifthen kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

c.      De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

d.     Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Ifthen daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Ifthen anders aangeeft.

e.     Een samengestelde prijsopgave verplicht Ifthen niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

f.      Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

4.     Contractduur; uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

a.     De overeenkomst tussen Ifthen en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

b.     Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Ifthen derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Ifthen dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

c.      Ifthen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

d.     Ifthen heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

e.     Indien door Ifthen of door Ifthen ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

f.      Levering geschiedt af bedrijf van Ifthen. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Ifthen gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

g.     Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.

h.     Ifthen is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Ifthen kent in dat geval 3 of 4 fasen:

1.     50%                                  betaling voor aanvang

2.     40% (of 2 x 20%)            betaling tijdens de voortgang

3.     10%                                  betaling vóór oplevering

i.       Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Ifthen de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

j.       De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Ifthen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Ifthen worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Ifthen zijn verstrekt, heeft Ifthen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

k.     De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Ifthen ter beschikking heeft gesteld. Ifthen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Ifthen is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

l.       Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

m.    Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties etcetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd.

n.     Ifthen zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

o.     Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Ifthen gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Ifthen bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden.

p.     Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Ifthen op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

q.     Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Ifthen een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

r.      Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Ifthen gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Ifthen daardoor direct of indirect ontstaan.

s.      Indien Ifthen met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Ifthen niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etcetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

t.      Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Ifthen:

-        alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van hetgeen oorspronkelijk overeengekomen, uit te voeren;

-        indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Ifthen rustende verplichting ingevolge de wet;

-        indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;

-        of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

 

5.     Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

a.     Ifthen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Ifthen ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Ifthen kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

b.     Voorts is Ifthen bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Ifthen kan worden gevergd.

c.      Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Ifthen op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Ifthen de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

d.     Indien Ifthen tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

e.     Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Ifthen gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

f.      Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Ifthen gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

g.     Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Ifthen, zal Ifthen in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Ifthen extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Ifthen anders aangeeft.

h.     In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Ifthen vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Ifthen op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

i.       Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

6.     Overmacht

a.     Ifthen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

b.     Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Ifthen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Ifthen niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

c.      Werkstakingen in het bedrijf van Ifthen of van derden daaronder begrepen. Ifthen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Ifthen zijn verbintenis had moeten nakomen.

d.     Ifthen kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

e.     Voor zoveel Ifthen ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Ifthen gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.

De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

7.     Betaling en incassokosten

a.     Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Ifthen aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Ifthen aangegeven. Ifthen is gerechtigd om periodiek te factureren.

b.     Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

c.      Ifthen heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Ifthen kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.

d.     Ifthen kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

e.     De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Ifthen verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

f.      Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Ifthen echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald.

g.     De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

8.     Eigendomsvoorbehoud

a.     Het door in het kader van de overeenkomst met Ifthen geleverde blijft eigendom van Ifthen. Indien de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Ifthen gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen, kunnen in overleg bronbestanden beschikbaar worden gesteld.

b.     Het door Ifthen geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

c.      De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Ifthen veilig te stellen. Indien derden derdenbeslag willen leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Ifthen daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

d.     Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Ifthen ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Ifthen gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Ifthen bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

e.     Voor het geval Ifthen zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Ifthen en door Ifthen aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Ifthen zich bevinden en deze terug te nemen.

 

9.     Aansprakelijkheid

a.     Indien Ifthen aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

b.     Ifthen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Ifthen is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

c.      Indien Ifthen aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Ifthen beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

d.     De aansprakelijkheid van Ifthen is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

e.     Ifthen is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Ifthen aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Ifthen toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

f.      Ifthen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

g.     De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Ifthen of zijn leidinggevende ondergeschikten.

h.     Ifthen en personen werkzaam in opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.

i.       De aansprakelijkheid van Ifthen zal te allen tijde beperkt blijven tot het aan Opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

j.       Aansprakelijkheid – websites

-        De aansprakelijkheid van Ifthen stopt als Opdrachtgever zelf het beheer over een website wil voeren en binnen de website handelingen verricht die schade berokkenen aan de website.

-        Ook is Ifthen niet verantwoordelijk voor updates en onderhoud aan de website of de gebruikte plugins.

-        Ifthen kan niet aansprakelijk worden gesteld als Opdrachtgever heeft aangegeven zelf het technisch onderhoud van de website te doen en daarin nalatig is waardoor schade aan de website berokkend wordt.

-        Ifthen gebruikt plugins van derden en kan niet aansprakelijk worden gesteld als Opdrachtgever updates uitvoert waardoor deze plugins niet meer (volledig) werken.

-        Ifthen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Ifthen geen invloed kan uitoefenen.

k.     Eventuele door Ifthen, ten behoeve van Opdrachtgever, ingeschakelde derden, zijn zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun werkzaamheden. Ifthen zal er zoveel mogelijk op toezien dat door hen deugdelijk werk wordt geleverd en zij tevens verzekerd zijn voor eventuele aansprakelijkheden die voortvloeien uit hun werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever.

 

10.  Vrijwaring

a.     De Opdrachtgever vrijwaart Ifthen voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Ifthen toerekenbaar is. Indien Ifthen uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Ifthen zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

b.     Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Ifthen, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Ifthen en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

11.  Intellectuele eigendommen

a.     Ifthen behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Ifthen heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

b.     Ifthen behoudt zich de rechten voor om ontwerpen, schetsen werktekeningen etc. te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie, tenzij met Opdrachtgever anders is overeengekomen.

c.     Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Ifthen veranderingen of wijzigingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, aan te brengen.

 

12.  Geheimhouding

a.     Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

b.     Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

13.  Toepasselijk recht en geschillen

a.     Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Ifthen partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

b.     De rechter in de vestigingsplaats van Ifthen is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Ifthen het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

c.      Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Ifthen 2022 ©